Difference: Cronooutad (1 vs. 5)

Revision 531 Mar 2010 - RosangelaSantos

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Minhasatividadesdiarias"
-- RosangelaSantos - Fevereiro -2010


*Dia* *O que eu fiz*
Changed:
<
<
01Leiutura
02Twiki
03limpeza e manuntrenção
04limpeza e manuntenção
>
>
01Leitura
02 Trabalho no Twiki
03limpeza e manutenção
04limpeza e manutenção
 
05troca
06Sábado
07Domingo

Revision 404 Feb 2010 - RosangelaSantos

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Minhasatividadesdiarias"
-- RosangelaSantos - Fevereiro -2010


*Dia* *O que eu fiz*
Changed:
<
<
01Feriado
02Sábado
03Domingo
04---
05---
06---
07---
>
>
01Leiutura
02Twiki
03limpeza e manuntrenção
04limpeza e manuntenção
05troca
06Sábado
07Domingo
 
08---
Changed:
<
<
09Sábado
10Domingo
>
>
09---
10---
 
11---
12---
Changed:
<
<
13---
14---
>
>
13Sábado
14Domingo
 
15---
Changed:
<
<
16Sábado
17Domingo
>
>
16---
17---
 
18---
19---
Changed:
<
<
20---
21---
>
>
20Sábado
21Domingo
 
22---
Changed:
<
<
23Sábado
24Domingo
>
>
23---
24---
 
25---
26---
Changed:
<
<
27---
28---
29---
30Sábado
31Domingo
>
>
27Sábado
28Domingo

Revision 323 Dec 2009 - RosangelaSantos

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Minhasatividadesdiarias"
-- RosangelaSantos - Fevereiro -2010
Changed:
<
<

>
>

 
*Dia* *O que eu fiz*
Changed:
<
<
01---
02---
>
>
01Feriado
02Sábado
 
03Domingo
04---
05---
Changed:
<
<
06Sábado
>
>
06---
 
07---
08---
09Sábado
Line: 34 to 35
 
29---
30Sábado
31Domingo
Deleted:
<
<


Revision 222 Dec 2009 - RosangelaSantos

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Minhasatividadesdiarias"
Changed:
<
<
-- RosangelaSantos - 05 Dec 2009
>
>
-- RosangelaSantos - Fevereiro -2010
*Dia* *O que eu fiz*
01---
02---
03Domingo
04---
05---
06Sábado
07---
08---
09Sábado
10Domingo
11---
12---
13---
14---
15---
16Sábado
17Domingo
18---
19---
20---
21---
22---
23Sábado
24Domingo
25---
26---
27---
28---
29---
30Sábado
31Domingo


Revision 105 Dec 2009 - RosangelaSantos

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Minhasatividadesdiarias"
-- RosangelaSantos - 05 Dec 2009
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback